အဲ ေကုာံ နာံ တၝဲစန္

အဲ ေကုာံ နာံတၝဲစန္ ဟုီမၢးဂွ္ နဴအဲစၞတ္သမၱီလ၀္ အာစာနိႆဲ ေကုာံ သကအ္ရဲမိတ္သဟာဲ တအ္ဂွ္ ဗြဲေတၞင္ေတွ္ နာံတၝဲစန္ဂႜဳိင္။
အဲစကတ္လိက္ သႝာံ ၁၃၅၃ ဿတုိက္လိက္ဘာသုခါရာမ၊ ကြာန္ပၝ ဇေရင္က်ာ္ေဇႝာ္အာစာ ေခမာ၀ႏၱ၊    (အာစာတၝဲစန္)

နဴသႝာံ ၁၃၅၄ စုဪကုဪစုိပ္ ၁၃၅၉ အဲျပံင္စုိပ္ တုိက္လိက္ဘာကႜအ္ပႝဟ္၊ ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္ ဇေရင္က်ာ္ေဇႝာ္အာစာ ေခမာသာရ၊  (အာစာတၝဲစန္)

သႝာံ ၁၃၆၀ အဲျပံင္တုိန္စုိပ္ တုိက္လိက္မန္ ဘာဗုိလ္လၝီ၊ ဍဳင္လဂုင္၊ ဇေရင္က်ာ္ေဇႝာ္အာစာ ေကသရ၊  (အာစာတၝဲစန္)

တုဲမပတံ က်ာ္ေဇႝာ္အာစာ ေကာသလႅ (အာစာဗှေအ)၊
တႜဂုဏ္ေကလာသ၊ ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ။ အဲစနိႆဲ ကတ္လၝတ္ဘာသႏၱရ ကုိပ္ကႜာအုိတ္ ဇေရင္တႜဂုဏ္ေကလာသ၊ ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ။ အာစာဘာသႏၱရ ဗြဲကုိပ္ကႜာ။

စပ္ကုဪမိတ္သဟာဲပႜန္ေတွ္ သမၻတၱကလ်ာဏ (တၠံသၠဳတ္)၊ သမၻတၱေကာ၀ိဒ (ကအ္ေဍာတ္)။

မိတ္သဟာဲဗြဲမဂႜဳိင္ နာံတၝဲစန္။
တုဲပႜန္ မိတ္သဟာဲအဲ ပဲါနဴနာံတၝဲစန္တအ္ဂွ္ေလ၀္ ဗြဲမဂႜဳိင္ဂႜင္ ႏြံတၜေရာင္။
မိတ္သဟာဲအဲ သုီဖအုိတ္တအ္ဂွ္ အဲသၸအဲပရဲ ေကတ္ဂုဏ္စရာဲသုီဖအုိတ္ေရာင္။