ဗုီရုပ္မိတ္သဟာဲ တက္လ၀္သႝာံ ၁၃၆၆ (၂၀၀၄)

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ သႝာံ၁၃၆၆၊ ဂိတုေဇွ္ (၉) ေစြက္၊ တၝဲသုိက္ (ဂိတုဂ်ဳန္ ၁၁၊ ၂၀၀၄) တၝဲအဲတိတ္ကႜဳင္ဍဳင္မၝး ပတ၀္တရၜသှရိလကၤာ နဴလဂုင္မြဲကဆံင္ ေပၝာံကႜဳင္ဍဳင္ေသံ။
မိတ္သဟာဲပလံင္ဗစိုပ္ဂမႜဳိင္ နဴလၸာ္တဲပဲါ တႜဂုဏ္ႀသဘာသ၊ တႜဂုဏ္နႏၵိယ (ကအ္ေဍာတ္၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ)၊ တႜဂုဏ္ဥတၱရ (တၠံသၠဳတ္)၊ အဲ၊  တႜဂုဏ္ပါလာစာရ၊ ေကုာံ တႜဂုဏ္ေနမိႏၵိ (ကအ္ေဍာတ္)။

ဗုီရုပ္ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ကေရာံမိတ္သဟာဲ ၁၃၆၅

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ ပုိယ္တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿကႜအ္ပကၜ မဟာဗႏၶဳလ၊ လဂုင္။ သႝာံ ၁၃၆၅။ နဴလၸာ္တဲပဲါ သမၻတၱကလ်ာဏ၊ အဲ ေကုာံ သမၻတၱေကာ၀ိဒ။

ဗုီမိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၆၂

Picture
ဗုီရုပ္ဏအ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ နဴလၸာ္တဲပုင္ သမၻတၱေကာ၀ိဒ၊ သၞာဒေယွ္ဒြက္ ဟဒယဆာန္ (လၞဳဟ္နာဲသှလ၊ ဓမၼာစရိယ၊ အာစာလိက္စၞတ္လိက္ ဓမၼာစရိယ၊ အာစာလိက္ဘာသႏၱိသုခ၊ မတ္မလုီ)၊ ေကုာံ အဲ။ ဿသႝာံဏအ္၀ြံ မိတ္သဟာဲတၞိ ဗြဲမဂႜဳိင္ အဲကလိဂြံရ။ ဆဂး ညးဟြံတႝီလုပ္ ဿဗုီ၀ြံ မပတံ တႜဂုဏ္ပ႑ိတ (ကအ္ေဍာတ္)၊ တႜဂုဏ္ေခမာ (ကအ္ေဍာတ္)၊ တႜဂုဏ္ေထာန္ဥဴ (ကအ္ေဍာတ္).....  မပတံသာ္၀ြံေရာင္။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၆၁

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဂေကာံအာစာ ေကုာံ ေကာန္ကြးတန္ဓမၼာစရိယ ဂမႜဳိင္ေရာင္။ ဂဇအ္မံင္ေရင္ဂတ နဴလၸာ္တဲပဲါ တႜဂုဏ္ေကလာသ (ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာမ္ေအ ဂုဏ္ေတၞင္၊ သှရိလကၤာ)၊ တႜဂုဏ္စေႏၵာဘာသ (ကြာန္ေႀက၀္ဏာ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ က်ာ္ေဇႝာ္အာစာလိက္ ဘာဂႜံင္ေဇႝာ္၊ ကြိက္၀ါန္)၊ တႜဂုဏ္ဇနိႏၵ (ကြာန္ေႀက၀္ဏာ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာစာလိက္ဘာပလုိတ္၊ ေႀက၀္ဏာ)၊ တႜဂုဏ္အာစာသိပၸံ (လၞဳဟ္က်ာ္ေဇႝာ္ဘာက်ာ္၊ ဘာပလုိတ္၊ ကြာန္ဓမၼသ)၊ က်ာ္ေဇႝာ္အာစာေကသရ (ပဓာနနာယက ဘာဗုိလ္လၝီ)၊ တႜဂုဏ္အာစာႀသဘာသ (လၞဳဟ္ အာစာလိက္ဘာက်ာ္၊ ဍဳင္လၞဳိင္)၊ တႜဂုဏ္၀ိမလ (လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာစာလိက္ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ)၊ တႜဂုဏ္နိပုဏ (ကြာန္ေႀက၀္ဏာ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာစာလိက္ ဘာဗုိလ္လၝီ)၊ တႜဂုဏ္သုခဒှပ (ကြာန္ေႀက၀္ဏာ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာမ္ေအ-သှရိလကၤာ)။  ဒတူမံင္ေရင္လေဒါ၀္ဂွ္ နဴလၸာ္တဲပဲါ တႜဂုဏ္စႏၵာလကၤာရ (ကြာန္အေနင္၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာမ္ေအ-သှရိလကၤာ)၊ တႜဂုဏ္ဣႏၵ (ကြာန္.... လၞဳဟ္...)
တႜဂုဏ္ပညာ (ကြာန္၀ါက၀ဲါ၊ လၞဳဟ္ ပတန္အိန္ထံင္)၊ တႜဂုဏ္ဥတၱရ (ကြာန္ကအ္ေဍာတ္၊ လၞဳဟ္ ဓမၼာစရိယ)၊ တႜဂုဏ္ေနပုည (ကြာန္ဒုဪေထာင္၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာစာလိက္ဘာမန္ဥကၠလာပ)၊ တႜဂုဏ္၀ဇှရ (ကြာန္အင္လွာထ၀္၊ လၞဳဟ္ဗှေအ- တကၠသုိလ္သာသနာ လဂုင္)၊ တႜဂုဏ္ရာ၀ိႏၵ (ကြာန္ကအ္ေဍာတ္၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာစာလိက္ဘာကအ္ဗၞာ၊ ဖအံက္)၊ တႜဂုဏ္၀ရိႏၵ (ကြာန္တၞအ္ဂအုံ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ)၊ ထပိုယ္ဇာဂရ (လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ ပတန္အိန္ထံင္)။  ဒတူမံင္ေရင္လက္ကရၜအုိတ္ နဴလၸာ္တဲပဲါ တႜဂုဏ္ေကလာသ (ကြာန္ေသႝဟ္ကုိင္၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ လၝတ္ပါဠိပါရဂူ၊ တုိန္တန္အာမ္ေအ-သှရိလကၤာ)၊ အဲ-တႜဂုဏ္နာရဒသှရိ (ကြာန္မ၀္ဂ်ှ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာမ္ေအ-သှရိလကၤာ၊ အေဃာလၝတ္ပါရဂူဒံက္တာ- အိႏၵိယ)၊ တႜဂုဏ္အဂၢသာရ (ကြာန္ကအ္ေဍာတ္၊ လၞဳဟ္ ဓမၼာစရိယ၊ အေဃာလၝတ္ဗှေအ-သှရိလကၤာ)၊ တႜဂုဏ္ပါလာစာရ (ကြာန္ထ၀္ပႜင္၊ လၞဳဟ္အာစာလိက္ဘာရာမည၊ ဍဳင္လၞဳိင္)၊ တႜဂုဏ္၀ှရိယ ေကာ္ ၀န္စ၀္ (ကြာန္ကအ္ဒုန္ျမင္၊ လၞဳဟ္ပတန္အိန္ထံင္)၊ တႜဂုဏ္ညာဏိႆရ (ကြာန္သာံေလွ၀္၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အံင္ဗှေအတုဲ၊ အေဃာဆက္လၝတ္ အာမ္ေအ-သှရိလကၤာ)၊ တႜဂုဏ္ႀသဘာသ (ကြာန္ေႀက၀္ဏာ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာမ္ေအ-သှရိလကၤာ)၊ သမၻတၱထပိုယ္ေကာ၀ိဒ (ကြာန္ကအ္ေဍာတ္၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အေဃာလၝတ္တန္အာမ္ေအ-သှရိလကၤာ)၊ ထပိုယ္ညာဏိႏၵ (ကြာန္ႀကဳက္ပိ၊ လၞဳဟ္ဓမၼာစရိယ၊ အာမ္ေအ-သှရိလကၤာ၊ အေဃာဆက္လၝတ္ အာမ္၀ွှလ္-သှရိလကၤာ) ေကုာံ သမၻတၱတႜဂုဏ္ကလ်ာဏ (ကြာန္တၠံသၠဳတ္၊ လၞဳဟ္ ဓမၼာစရိယ၊ အေဃာတ္ကတ္လၝတ္ဗှေအ-သႝာံလက္ကရၜ- သှရိလကၤာ)။   ။   ။

ဂလာန္ေသၞဟ္။ ။ လၞဳဟ္ ဟုီဂွ္ နဴသႝာံ ၁၃၆၁ ေတံတုဲ စုဪကုဪတၝဲဏအ္ တၝဲအဲခ်ဴပတုိန္ေ၀ပ္သာ္ဏအ္ (21-0)

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၆၁

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿဗလးက်ာ္ တမ္ဒုဪ (တြံေတး)၊ သႝာံ ၁၃၆၀၊ ဂိတုကထုိန္ေပင္။ ပုိယ္ဂေကာံကတ္လိက္ ဘာမန္က်ာ္ဒုဪအပ္၊ ဗုိလ္လၝီ၊ ဍဳင္လဂုင္ အာေလၝာ၀္က်ာ္တမ္ဒုဪရ။ ဗုီ၀ြံ ဒတူမံင္ေရင္လက္ကရၜ နဴလၸာ္တဲပဲါ တႜဂုဏ္၀ိမလ (ေသႝဟ္ခေရင္)၊ တႜဂုဏ္အဂၢသာရ (ကအ္ေဍာတ္)၊ တႜဂုဏ္.... (ကြာန္ေႀက၀္ဏာ)၊ ထပုိယ္..... (၀ုိတ္စယၞဳ၊ သုီယၞဳကြာန္)၊ ထပိုယ္ျဖဴ၀င္း (ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ)၊ တႜဂုဏ္သရဏ (ဍဳင္ေရ၀္)၊ တႜဂုဏ္ႀသဘာသ (ေႀက၀္ဏာ)၊ ထပိုယ္ညာဏိႏၵ (ႀကဳက္ပိ)၊ ထပိုယ္.... (ကြာန္လၞဳိင္... အဲေထင္)၊ တႜဂုဏ္သှရိ (ကြာန္တၠံသၠဳတ္)။  ဂဇအ္မံင္ေရင္လေဒါ၀္ နဴလၸာ္တဲပဲါ တႜဂုဏ္ဇနိႏၵ (ကြာန္ေႀက၀္ဏာ)၊ ထပိုယ္...... (ကြာန္တၞအ္ဂအုံ)၊ ထပိုယ္..... (ကြာန္.....)၊ တႜဂုဏ္၀ဇှရ (ကြာန္အင္လွာထ၀္)၊ အဲ၊ တႜဂုဏ္ဣႏၵ (ကြာန္....)၊ တႜဂုဏ္စႏၵာလကၤာရ (ကြာန္အေနင္)၊ တႜဂုဏ္၀ရိႏၵ (ပိုယ္ေကာ္၀ရိဥၨိ၊ ဘေႏၱ၊ ကြာန္တၞအ္ဂအုံ)၊ သမၻတၱေကာ၀ိဒ၊ ထပုိယ္ပ၀ရ (ဗာန္ဒုင္၊ ကြာန္ကအ္သက္)၊ ထပိုယ္သှရိ (ကြာန္ႀကဳက္ပိ)။  ဂဇအ္မံင္ေရင္ဂတအုိတ္ နဳဴလၸာ္တဲပဲါ ထပိုယ္ရာဇည (ကြာန္မ၀္ဂ်ှ)၊ ထပိုယ္.... ကြာန္....၊  ထပုိယ္သုဓမၼ (ကြာန္ကအ္က်ာ္)။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၆၁

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ နဴလၸာ္တဲပဲါ သမၻတၱကလ်ာဏ၊ တႜဂုဏ္အဂၢသာရ၊ အဲ၊ ေကာန္ထပိုယ္ရာဇည (ကြာန္မ၀္ဂ်ှ)၊ သမၻတၱေကာ၀ိဒ၊ တႜဂုဏ္သှရိ၊ တႜဂုဏ္ေကလာသ (ေသႝဟ္ကုိင္) ေကုာံ ထပိုယ္..... ၀ုိတ္စယၞဳ (ကြာန္လၞဳိင္ ... အဲေထင္)။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၆၁

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ ဂဇအ္မံင္ေရင္လက္ကရၜ နဴလၸာ္တဲပဲါ တႜဂုဏ္အဂၢသာရ (ကအ္ေဍာတ္)၊ တႜဂုဏ္သှရိ (တၠံသၠဳတ္)၊ တႜဂုဏ္ဥတၱရ (ကအ္ေဍာတ္)၊ ေရင္ဂတနဴလၸာ္တဲပဲါ သမၻတၱကလ်ာဏ၊ သမၻတၱေကာ၀ိဒ ေကုာံ အဲ။ ဗုီရုပ္၀ြံ ပုိယ္တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿဗလးကႝိန္က်ာ္ဒဂုင္ ဒုိဟ္သႜဳင္က်ာ။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၆၁

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿတုိက္လိက္က်ာ္ဒုဪအပ္၊ ဗုိလ္လၝီ၊ ဍဳင္လဂုင္။ ဗုီရုပ္၀ြံ နဴလၸာ္တဲပဲါ သမၻတၱကလ်ာဏ၊ က်ာ္ေဇႝာ္ေကာလိတ (ေႀက၀္ဏာ)၊ အဲ ၊ ေကုာံ သမၻတၱေကာ၀ိဒ။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၆၀

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ ပိုယ္တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿလတူက်ာ္ဒဂုင္။ သႝာံ ၁၃၆၀၊ ဂိတုကထုိန္ေပင္၊ ပုိယ္မြဲဂေကာံ အေဃာသၸဒတၜ တုိက္လိက္က်ာ္ဒုဪအပ္၊ ဗုိလ္လၝီဂွ္  အာဗုဪေလၝာ၀္က်ာ္တမ္ဒုဪ (တြံေတး)။ ဗုီရုပ္၀ြံ ဒတူမံင္ေရင္လက္ကရၜ နဴလၸာ္တဲပဲါ ထပိုယ္..... ကြာန္ကအ္လွဳိင္၊ ထပိုယ္ညာဏိႏၵ (ႀကဳက္ပိ)၊ တႜဂုဏ္ေကလာသ (ေသႝဟ္ကုိင္)၊ ထပုိယ္...... (၀ုိတ္စယၞဳေဍံ၊ သုီယၞဳကြာန္၊ ကြာန္ေႀက၀္ဏာ အဲေထင္)၊ ဂဇအ္မံင္ေရင္ဂတ နဴလၸာ္တဲပဲါ ထပိုယ္ေကာ႑ည (ကြာန္ႀကဳင္ဘာ)၊ အဲ ၊ ေကုာံ ထပုိယ္ဖ်ဴေ၀န္ (ျဇဴ၀င္း) ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၉

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ နဴလၸာ္တဲပဲါ ထပိုယ္ဓမၼရကၡိတ (ကြာန္ပလုိင္သီ)၊ သမၻတၱေကာ၀ိဒ၊ ထပိုယ္...... ၀ုိတ္အာယၞဳေဍံ (ဆဂး ပုိယ္ေကာ္မံင္ေဍံ လသုိဏ္ဗတာင္၊ ၟဲေဍံႏြံမံင္မြဲ ဗုဗတာင္မံင္တုဲ ပုိယ္ေကာ္စေဒံေဍံ လသုိဏ္ဗတာင္၊ ကြာန္ဒူရာ)၊ ထပုိယ္အညာ (ကြာန္ဒူရာ)၊ ထပိုယ္ႀသဘာသ (ကြာန္ဒူရာ) ေကုာံ အဲ (ညးမမံင္လံက္ဂဇုန္)။ ဗုီရုပ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿဘာကႜအ္ပႝဟ္။ သႝာံ ၁၃၅၉၊ ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္ အခိင္သဘင္သြဟ္လိက္ ေကုာံ စၞတ္သမၱီသဘင္ရတ္ထ၀္ တုိက္လိက္ေပင္ (၅၀) သႝာံ။   ဿသႝာံ ၁၃၅၉ ၀ြံ မိတ္သဟာဲ ညးဟြံတႝီလုပ္ ဿဗုီ၀ြံ ထပိုယ္ေကလာသ (မာံတုင္ဟာန္၊ ကအ္ေဍာတ္)၊ ထပိုယ္သဂံင္ (ကြာန္ဓမၼသ)။ မိတ္သဟာဲ ညးဟြံတႝီလုပ္ ဿဗုီ၀ြံ ႏြံဗြဲမဂႜဳိင္ဏီေရာင္။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၉

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ အေဃာပုိယ္အာေ၀င္ က်ာ္႓ုိပ္၊ ကြာန္ခအံင္ေႀကဟ္။ နဴလၸာ္တဲပဲါဂွ္ ထပိုယ္တာတာ (ဍဳင္ပံင္)၊ သမၻတၱေကာ၀ိဒ၊ ေကုာံ ထပုိယ္ေကလာသ (မာံတုင္ဟာန္၊ ကအ္ေဍာတ္)။ ကၞဳဲနဴကြာန္ကအ္ပလုိင္ဂမႜဳိင္ ပလံင္ဗစုိပ္ဏာပုိယ္ ဇေရင္က်ာ္႓ုိပ္ေတံရ။ တင္ဂုဏ္ကုညးတအ္ ဗြဲမေလာန္။

မိတ္သဟာဲ တမ္သႝာံ ၁၃၅၉

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿသႝာံ ၁၃၅၈ ေလ၀္အုိတ္၊ သႝာံ ၁၃၅၉ ေလ၀္မံက္။ ဗုီရုပ္တက္လ၀္ ဿကြာန္ပုိယ္ ေကႜာန္သဘင္ဗွ္ပဌာန္ အခိင္အတး။ နဴလၸာ္တဲပဲါဂွ္ ထပိုယ္သှဟ၀ိဇၨာ (မတာန္)၊ ထပုိယ္အာေလာက (အံင္မန္)၊ အဲ၊  တႜဂုဏ္တၞိမာံထ၀္ဥဴ၊ ထပုိယ္ညာဏ (ဇန္ညာဏ္) ေကုာံ ထပိုယ္အယ်ာပ္။ ပဲါနဴအဲမြဲတုဲ ေသၞဟ္တအ္ဂွ္ ျပံင္လွာဲနဒဒွ္ ဘ၀ခရွ္အုိတ္တုဲ ပတန္တၜဘ၀ အိန္ထံင္အုိတ္ရ။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၈

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံတက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿလတူကၬဟ္ဒုဪ ဒႝာဲဇုိင္က်ာ္ႀတဲ ကြာန္တၠံသၠဳတ္ (တိရတ္သာယာ) ေသႝဟ္လတူ။ ဿေကႝာတ္သႝာံ ၁၃၅၈ ဂွ္ အဲ ေကုာံ ေကာန္ကၞိန္ခမှတၞိ ထ၀္ဥဴ အာေ၀င္ ကြာန္တၠံသၠဳတ္။ ဗုီရုပ္၀ြံ နဴလၸာ္တဲပဲါ ထပိုယ္ပညာ၊ ထပုိယ္.....(ယၞဳထပုိယ္အဲဟတီဟြံဒး၊ ဆဂး ပုိယ္ေကာ္မံင္ေဍံ ထပုိယ္ေကႝင္မတ္)၊ တႜဂုဏ္အဂၢ (ခမှတၞိမာံထ၀္ဥဴ) ေကုာံ အဲ။ ဗုီဏံဂွ္ သမၻတၱကလ်ာဏေဏာင္ တက္လ၀္ေထင္။ မိတ္သဟာဲ ဟြံတႝီလုပ္ ဿဗုီဏအ္ဂွ္ ထပိုယ္ေသႝဟ္ခေရင္၊ ထပိုယ္၀ါရ တအ္ေရာင္။

မိတ္သဟာဲ ေကာန္ကၞိန္

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ အဲ ေကုာံ ေကာန္ကၞိန္ မာံထ၀္ဥဴ၊ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ တၝဲဒွ္ခမှ ဿဘာကႜအ္ပႝဟ္၊ ဍဳင္မုဟ္ဍဳဟ္၊ သႝာံ ၁၃၅၈၊ ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္ (၁၁) မံက္၊ တၝဲဗုဒၶ၀ါ။

မိတ္သဟာဲ သမၻတၱ

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ နဴလၸာ္တဲပဲါ သမၻတၱထပုိယ္ေကာ၀ိဒ၊ အဲ ေကုာံ သမၻတၱထပုိယ္ကလ်ာဏ။ နဴကႜာအဲဂြဳိအ္ဒွ္ခမိပယ်င္ မြဲတၝဲ၊ သႝာံ ၁၃၅၈၊ ဂိတုဖ၀္ရဂုိန္ (၁၀) မံက္၊ တၝဲအငၝာ။

မိတ္သဟာဲ (ဟြံေသင္သာ္ဂွ္) ဂေကာံသၝိကၞိန္

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ သႝာံအဲသၸခမှ ဿဍဳင္မုဟ္ဍဳင္၊ ဘာကႜအ္ပႝဟ္။ နဴလၸာ္တဲပဲါဂွ္ ၟဲမိေမ်အ္၊ ၟဲမိေၟာံ၊ မိအနႏၱဂုဏ္၊ ၟဲသှလ မိဣႏၵစာရှ၊ ေကာနာဲေခတ္၊ အဲ ေကုာံ ေကာေဇႝာ္နာဲေခန္မုိင္။ ဿသႝာံ ၁၃၅၈ သႝာံအဲသၸခမှ။

မိတ္သဟာဲ (ဟံြေသင္) စႝးၟဲ

Picture
ဗုီဓာတ္၀ံြတက္စၞတ္သမၱီလ၀္ သႝာံအဲသၸခမှပယ်င္ ဿဘာကႜအ္ပႝဟ္၊ ၁၃၅၈ ေရာင္။ နဴလၸာ္တဲပဲါဂွ္ ၟဲမိယွဳိယ္၊ အဲ ေကုာံ ၟဲမိမန္၊ ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၈

Picture
ဿသႝာံ ၁၃၅၈ ၀ြံ ဒွ္သႝာံအဲ ကတုဪဒွ္ခမှပယ်င္တုဲ ရာံတိတ္နဒဒွ္ဘ၀ခရွ္ ဗႝတ္႓ါဂိတုရ။ မိတ္သဟာဲ ဂြံဆုဪမံင္ဿဗုီရုပ္၀ြံ နဴတဲပဲါ တႜဂုဏ္သူရိယ   (ကြာန္ကအ္ေဍာတ္၊ က်ာ္ေဇႝာ္တမ္ဒုန္၊ ဿဇေရင္ဘာကုတ္ ညးမသၸဒတၜဂွ္ ဟုိတ္နဴကၞဳဪတႝံဒုန္ ႏြံမံင္တုဲ ပုိယ္ေကာ္ညး က်ာ္ေဇႝာ္တမ္ဒုန္၊)၊ တုဲေတွ္ အဲ။ ထပိုယ္သမၻတၱကလ်ာဏ (ကြာန္တၠံသၠဳတ္)၊ ေကုာံ တႜဂုဏ္ေကလာသ (တႜဂုဏ္ေသံ၊ ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ)...။ တႜဂုဏ္ေသံ၀ြံ မိတ္သဟာဲေလ၀္ဒွ္။ တုဲေတွ္ ဗြဲေတၞင္ အာစာဗေတာန္ဘာသႏၱရေအင္ဂလိက္ကုဪအဲ ကႜာအုိတ္ေလ၀္ဒွ္ရ။ ဿသႝာံ ၁၃၅၉ ဂွ္ ပုိယ္တုိန္အာဍဳင္ဒဂုင္၊ သၸဒတၜဘာသု၀ဏၰဘူမိ၊ သာေကတတုဲ ကတ္လၝတ္ေအင္ဂလိက္ ၉၀၀ ကႜာအုိတ္ ဇေရင္တႜဂုဏ္ေသံရ။ ဍာံဍာံေတံ နဴသႝာံ ၁၃၅၄ နဴစအဲစုိပ္ဘာကႜအ္ပႝဟ္ဂွ္ စဒေဒွ္ဒယွ္မံင္ ကုဪတႜဂုဏ္ေသံတုဲတုဲမံင္ရေရာင္။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၇

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ ပုိယ္တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿသႝာံ ၁၃၅၇၊ ဂိတုမာ္မြဲေစြက္၊ တၝဲဂကူမန္၊ မရနဳက္ကုဪ (၄၉) ၀ါ ရ။ ဿဗုီရုပ္၀ြံ နဴလၸာ္တဲပုင္ ထပိုယ္သမၻတၱကလ်ာဏ (ကြာန္တၠအ္သၠဳတ္၊)၊ ထပိုယ္အမန္ (ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ)၊ ထပုိယ္ဥတၱရ (ထပုိယ္ပူ၊ ကြာန္႓ံက္ခႜဳဪ၊ လၞဳဟ္ပတန္အိန္ထံင္)၊ အဲ။ ေကုာံ ထပိုယ္ႀကဳင္ပွ္။ ဿသႝာံ၀ြံ အဲျပဳိင္ခ်ဴကဗ် ဿသဘင္တၝဲဂကူမန္ ကလိဂြံလာပ္ဒုတိယမြဲ၊ တတိယမြဲတုဲ ပုိယ္ဂေကာံမိတ္သဟာဲ မဲြဂေကာံအာေလၝာ၀္က်ာ္ ဗင္ေဇႝာ္တုဲ တက္လ၀္ဗုီ သၸလ၀္စးကုဪ ကၞာဗင္ေဇႝာ္ေရာင္။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၆

Picture
ဗုီရုပ္၀ြံ ပုိယ္တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿဗလးဗင္ေဇႝာ္ ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္ရ။ မိတ္သဟာဲဿဗုီရုပ္၀ြံ နဴလၸာ္တဲပုင္ တႜဂုဏ္၀ဏၰ (ကြာန္ဓမၼသ၊ လၞဳဟ္ပတန္အိန္ထံင္)၊ ထပုိယ္ဣႏၵသာရ (အဲေကာ္ နာဲရႆ၊ ကြာန္ကအ္ဗိန္၊ လၞဳဟ္ပတန္အိန္ထံင္) ေကုာံ အဲ။ ဿသႝာံ၀ြံ ဆက္ကတ္လၝတ္ပညာ တန္ေဒါ၀္။ ဆဂး.. ကာလလေဆာ၀္ အေဃာအ၀ဲေဍာတ္ေဍာတ္ေတွ္ ဗက္မိပ္ႏြံကုီ။ ဆဂး အခိင္ဗွ္လိက္၊ တုိန္လိက္ ဆလအ္ ဟြံကုဪလုီေရာင္။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၆

Picture
ဗုီဏအ္၀ြံ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ ဿသႝာံ ၁၃၅၆၊ ဂိတုကထုိန္ေပင္။ ပုိယ္အာဗုဪေလၝာ၀္ သဘင္က်ာ္ကကႜၜ ကြာန္၀င္ဒုန္။ ကေလင္စၜနဴဂွ္တုဲ ပုိယ္လုပ္ေႀက၀္ေ၀င္ ဗင္ေဇႝာ္ ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္။ ဗုီဏအ္ဂွ္ေတွ္ သၸလ၀္စးကုဪ ဗင္ေဇႝာ္ဂွ္တုဲ တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ရ။ မိတ္သဟာဲ ဿဗုီရုပ္၀ြံ နဴလၸာ္တဲပဲါ ထပိုယ္ဥတၱမ (အလွာင္၊ ကြာန္ကအ္ေဍာတ္၊ လၞဳဟ္ပတန္အိန္ထံင္)၊ ထပိုယ္ဣႏၵသာရ (အဲေကာ္ နာဲရႆ၊ ကြာန္ကအ္ဗိန္၊ လၞဳဟ္ပတန္အိန္ထံင္)၊ သမၻတၱထပုိယ္ေကာ၀ိဒ (ဓမၼာစရိယ၊ အာမ္ေအ၊ ကြာန္ကအ္ေဍာတ္) ေကုာံ အဲ။ မိတ္သဟာဲ ညးမဂႜာဲတသုိက္အိန္ထံင္ကုီ၊ မိတ္သဟာဲ ညးမဂႜာဲတသုိက္၊ ဂႜာဲေသၝ၀္ပညာကုီ အတုိင္ပကၜမရန္တၞအ္ ကုဪဍဳိက္ေပင္ျပဟ္ျပဟ္မာန္အုိတ္ညိ။ ။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၅

Picture
ဿဗုီရုပ္ဏအ္၀ြံ နဴတဲပုင္ ထပို္ယ္၀ရညာဏ (တံင္ပရင္)၊ တႜဂုဏ္မိဟိႏၵ (တံင္ပရင္) ေကုာံ အဲ။ ဂိတု၀ွ္တုဲဂွ္ ပုိယ္အာေႀက၀္ေ၀င္ ဒဂုင္ ေကုာံ မာႏၱေလ၀္ရ။ ဗုီ၀ြံ ပုိယ္တက္စၞတ္သမၱီလ၀္ အေဃာပုိယ္အာေႀက၀္ေ၀င္ ဒုဪသကာင္ရ။ ေကုာံ တႜဂုဏ္မဟိႏၵ၀ြံ ညံင္ရၜမိတ္သဟာဲေလ၀္ဒွ္၊ ညံင္ရၜေကာ အရင္မြဲေလ၀္ဒွ္။ တုဲေတွ္ ထပိုယ္၀ရညာဏ၀ြံ ေကုာံ အဲ ေကာ္လ၀္ဇြာေရာင္။ လၞဳဟ္မၢး တႜဂုဏ္မဟိႏၵ ဂဇအ္မံင္ဘာ ဿဗေဂါတုဲ ဇြာအဲ ထပုိယ္၀ရညာဏဂွ္ ရာံနဒဒွ္ခရွ္တုဲ မႝဳံကုဪအိန္ထံင္ မသာယာမြဲရ။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၄

Picture
ဿသႝာံ ၁၃၅၄ ၀ြံ အဲျပံင္စုိပ္ကႜဳင္ ဘာကႜအ္ပႝဟ္၊ ဍဳင္မုဟ္ဍဳင္ရ။ ဆက္တုိန္ပညာပရိယတၱိ တန္ေဍာတ္ ဿဇေရင္က်ာ္ေဇႝာ္အာစာ ဘဒႏၱေခမာသာရ၊ တႜဂုဏ္အာစာစိတၱာလကၤာရ၊ တႜဂုဏ္အာစာနႏၵဟံသာ၊ တႜဂုဏ္အာစာ သုႏၵရ တႝဟ္တႝဟ္အုိတ္ရ။ ဿသႝာံ၀ြံ အဲဆုဪဂဗ မိတ္သဟာဲ ဗြဲမဂႜဳိင္။ ဿဗုီရုပ္ဓာတ္၀ြံ တႝဳင္လၸာ္တဲပုင္ဂွ္ သမၻတၱကလ်ာဏ (ကြာန္တၠံသၠဳတ္)။ ပုိယ္တုိန္တန္ေဍာတ္မြဲစြံ။ ကတ္လၝတ္မြဲစြံ။ အတုိင္ဿဗုီရုပ္ဓာတ္၀ြံ လေဒါ၀္ဂွ္ သမၻတၱေကာ၀ိဒ (ကြာန္ကအ္ေဍာတ္)။ သႝာံလက္ကရၜဂွ္ ၁၃၅၅ မွ စဆုဪဂဗ သမၻတၱေကာ၀ိဒ ရ။ ဿသႝာံ ၁၃၅၄ ၀ြံ မိတ္သဟာဲ ဒေဒွ္ဒယွ္ သကအ္ရဲ ညးဟြံတႝီလုပ္ ဿဗုီ၀ြံ မပတံ ထပုိယ္သှလ (ဍဳင္ေရ၀္၊ လၞဳဟ္အာစာလိက္ ဘာသႏၱိသုခ)၊ ထပုိယ္ညာဏ (ကြာန္ေလံတက္)၊ ထပိုယ္စေႏၵာဘာသာ (ကြာန္ဒူရာ)၊ ထပို္ယ္စႏၵ (ကြာန္တံင္ေမာံ)..တုဲပႜန္မပတံ ထပုိယ္ေကာသလႅ (ထပုိယ္ေႀကာံ၊ လၞဳဟ္တႜဂုဏ္ေႀကာံ)၊ ထပိုယ္သှလေတဇ (လၞဳဟ္တႜဂုဏ္သု၀ှရ၊ ဓမၼသ)၊ ထပိုယ္သူရိႏၵ (လၞဳဟ္တႜဂုဏ္သူရိႏၵ၊ ပၝ) မပတံသာ္၀ြံ ဗြဲမဂႜဳိင္ေရာင္။

မိတ္သဟာဲ သႝာံ ၁၃၅၃

Picture
ဿသႝာံ ၁၃၅၃ ၀ြံ ဒွ္သႝာံသြက္အဲ လဂါမ္ပထမ ပေရင္ပညာ ဌာန္ဇေမၝာဲရ။ နဒဒွ္အာရုီဗင္ ၟဲသှလ မိဣႏၵစာရှ၊ မိသုမာလာတုဲ ျပာပ္ကႜဳင္ကတ္လိက္ ဿဇေရင္က်ာ္ေဇႝာ္အာစာ ဘဒႏၱ ေခမာ၀ႏၱ၊ တႜဂုဏ္အာစာေတဇ၊ ဘာသုခါရာမ ေကာ္ ဘာဒုန္၊ ကြာန္ပၝ၊ ပြဳိင္ဍဳင္ျဇပ္ဗုရ။ ဿသႝာံဂွ္၀ြံ ဆုဪဂဗမိတ္သဟာဲ သကအ္ရဲကြာန္ပလုင္ နဴတဲပဲါ ထပိုယ္သုႏၵရ (ကြာန္ေသႝဟ္ဗဒ၀္)၊ အဲ (ထပုိယ္နာရဒ၊ ကြာန္ခဒုင္ေဇႝာ္)၊ ထပိုယ္ဥတၱရ (ကြာန္ေသႝဟ္ဗဒ၀္)၊ ေကုာံ ထပိုယ္ဓနိတ (ေကာ္) တမ္ဖုိ၀္ (ကြာန္ပၝ)၊ အခိင္အဲစုိပ္ကႜဳင္ ဘာသုခါရာမ၀ြံ အ၀ဲအာယုက္ (၁၅) သႝာံေရာင္။ သႝာံဂွ္ေဟင္ သုင္ဇာပ္ေကတ္ ရွ္သာဍာ္ တွ္ပညာ နဴဇေရင္က်ာ္ေဇႝာ္အာစာ၊ တႜဂုဏ္အာစာ ဘာသုခါရာမတုဲ လုပ္သြဟ္တန္မူလ အံင္ဇႝးေကတ္ ဂေကာံ ပရိယတၱိေကာ၀ိဒ (တံင္ပရင္၊ ဘာေဒါ၀္)၊ ဂေကာံသမဂၢါသာသေနရတာ (ဘာကႜအ္ပႝဟ္၊ မုဟ္ဍဳင္)၊ ဂေကာံရာမညနိကာယ အလုံေဒသရးမန္ ေကုာံ အလုဪအသှ။

နဒဒွ္စၞတ္သမၱီတုဲ ပုိယ္ေကာန္ထပုိယ္ ကတ္လိက္ဂမႜဳိင္ တက္ဗုီစၞတ္သမၱီ၀ြံရ။ ဗုီ၀ြံ အဲစြံငၝဳဟ္မးသႜဳင္သႜဳင္ေရာင္။
သဟာဲတအ္ေယ်.... ဂြဳိအ္ဆုဪညးသကအ္ ပြဳိင္သႝာံဗြဲမလအ္ ကသုီကညင္ ပြဳိင္ (၁၅) ကသုီကညင္ ျပင္ရေလ၀္...။  ဂြံမိင္ေကတ္ပရုိင္ မိတ္သဟာဲ ေႀတံတအ္ ဂါမ္စုိပ္အာ ဘ၀သၝိကၞိန္အုိတ္ရ။ မိတ္သဟာဲတအ္ ကုဪေျပျပံင္ ဒွ္တသုိက္အုိတ္ညိ။ ။ ။