မိတ္သဟာဲ

မိတ္သဟာဲ မၢးဂွ္ မိတ္ မြဲပုိဒ္ (ပါဠိ- မိတၱ)၊ သဟာဲ မြဲပုိဒ္ (ပါဠိ - သဟာယ)။ ႓ါပုိဒ္၀ြံ အဓိပၸါယ္ တုပ္တုပ္ရ။ ဆဂး ဂြံကလင္စခုိဟ္၊ ဂြံဗွ္စေလာဲသြာ ညိဂးတုဲ အဲဟုီဂးစ မိတ္သဟာဲ ရ။

"ယြံအာနန္.... ပြမကလိဂြံပံင္ဖက္ နိႆဲဗဒဗဒဲါ သပအဲပရဲ ေကုာံ မိတ္သဟာဲ ခုိဟ္ျပဲတအ္ဂွ္ မေလပ္သႜဳင္ပတုိန္ကုဪ ကဆံင္ဘ၀ မြဲဒကုတ္မြဲဒကၜ က၀က္သၞးဟြံေသင္၊ မေလပ္သႜဳင္ပတုိန္ကုဪ ကဆံင္ဘ၀မျပဲေပင္ေပင္ ပလံင္ဗစုိပ္စုဪကုဪနိဗၺာန္မာန္ရ  အာနန္.."

                                                             (ေဂါတမဗုဒၶ၊ တြံလ၀္ဿ ဥပၯသုတ္၊ မဟာ၀ဂ္သံယုတ္၊ သံယုတၱနိကာယ္)

" Life would be so flat without good friends. Life cannot be real if friendships and relationships are not Real" 
                                                                                              (U Jotika,  Snow in the Summer)

အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ ၊ ႚတံမဂၤလမုတၱမံ။
ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ ၊ ႚတံမဂၤလမုတၱမံ။

ပြမေ၀င္ပဲါနဴပူဂုဪသမႜဳီ၊ ပြမဟြံပံင္ဖက္ကုဪ မိတ္သဟာဲယုတ္ယုတ္ ပေရံပေရံဂွ္ ဒွ္မၝဳဪမျပဲမြဲသာ္။ပြမဟုဲဟာဲပံင္ဖက္ ဗဒဗဒဲါနိႆဲ ေကုာံ ပူဂုဪတႜပညာ၊ မိတ္သဟာဲမခုိဟ္ျပဲဂွ္ ဒွ္မၝဳဪမျပဲမြဲသာ္။

                                    (ေဂါတမဗုဒၶ၊ တြံလ၀္ဿ မဂၤလသုတ္၊ ခုဒၵကပါဌ၊ (မဟာမဂၤလသုတ္၊ သုတၱနိပါတ) ခုဒၵကနိကာယ္)