ဂုဏ္မိတ္သဟာဲ

မြဲတၝဲဂွ္ သကအ္ရဲညး႓ါ ကြာ္တရၜ စုိပ္အာဌာန္ ကႏၱာရဗတှ မြဲဒႝာဲရ။ အေဃာဂွ္ ညး႓ါဂွ္ အေရ၀္ဂႜဳိင္ညးသကအ္တုဲ ရဲမဲြဂွ္ စာဲစုတ္နကုဪသတ္တဲ မြဲလစုတ္ရ။ ညးမဒးဒုင္စာဲဂွ္ မုဟြံကေလင္ဟုီမြဲသာ္ နကုဪတႝဳင္ေလံ ညးေတံခ်ဴသမၱီလ၀္ လတူဗလးဗတှ ``တၝဲဏံ ရဲအဲ စာဲအဲနကုဪသတ္တဲ´´။

ညး႓ါဂွ္ ဆက္ကြာ္အာတရၜ ဂတဂွ္ပႜန္တုဲ ဆုဪေကာန္ၿဂဳိပ္မြဲရ။ ညး႓ါဂွ္ ဂဇအ္ဇူဒုီရ။ ဗဒဲါၿဂဳိပ္ဂွ္ ဍာ္ၾကဳင္ႏြံမြဲတုဲ ညး႓ါဂွ္ ဟုံဍာ္ရ။ အေဃာဂွ္ သကအ္ရဲ ညးမဒးဒုင္စာဲကႜာေတံဂွ္ ဗႜဳိက္အာဍာ္တုဲ သကအ္ရဲ ညးမစာဲဂွ္ ဟံင္ညးေတံရ။ ကာလညးေတံ လကုိတ္ငၝဳဟ္တုိန္ဂွ္ ညးေတံခ်ဴစၞတ္သမၱီလ၀္ လတူတၞအ္လးမြဲ ``တၝဲဏံ ရဲအဲ ဟံင္ျပာ္လ၀္ လမ်ဳီအဲရ´´။ ရဲညးေတံ ညးမစာဲဂွ္ ဟြံကႜဳိဟ္အဓိပၸါယ္တုဲ သၞာန္တုိန္ ``မုပ အေဃာအဲစာဲရဲဂွ္ ရဲခ်ဴသမၱီလ၀္ လတူဗလးဗတှတုဲ ကာလအဲဟံင္ျပာ္ရဲဂွ္ ရဲခ်ဴသမၱီလ၀္ လတူတၞအ္လးေရာ´´။

ကာလဂွ္ ညးမဒးဒုင္စာဲဂွ္ သွ္ ``မိႆဟာဲဇကု ဒႝာဲပေရံလ၀္ ႏြံတအ္ဂွ္ ခ်ဴသမၱီလ၀္ ဒႝာဲမေကႜံဟဲေလာဲသြာ လတူဗလးဗတှတုဲ အရာမိႆဟာဲဇကု ခုိဟ္ႏြံဂုဏ္တအ္ဂွ္ ညံင္ဂြဳိအ္၀ုိတ္ ညံင္ဂြဳိအ္ေကႜံလုီလာ္အာ အဲခ်ဴသမၱီလ၀္ လတူတၞအ္လးရ´´။

ဿအဿပြဳိင္မြဲမိေနတ္ဂွ္ တီေကတ္မႝိဟ္မြဲမာန္။
ဿအဿပြဳိင္မြဲနာဍှဂွ္ ဒေဒွ္ဒယွ္ ကုမႝိဟ္မြဲမာန္။
ဿအဿပြဳိင္မြဲတၝဲဂွ္ ဒွ္မိႆဟာဲ သကအ္ရဲခိုဟ္ ကုမႝိဟ္မြဲမာန္။
မိႆဟာဲ သကအ္ရဲခုိဟ္မြဲ၀ြံ ဒွ္သြက္ဘ၀ခုိဟ္ မြဲဘ၀ရ။


(ကဲနင္နဴေ၀ပ္သာ္ ဘာသာသအာင္မြဲေရာင္)